Pro žáky

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina10.00-10.45
4.hodina10.55-11.40
5.hodina11.50-12.35
6.hodina12.40-13.25
odpolední výuka
7.hodina13.20-14.05
8.hodina14.10-14.55

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

 • Mgr. Martina Losová  pro žáky 6.A, 8.A, 9.A
 • Mgr. Vránová 6.B + 7.ročník

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

 • Mgr. Kohler  6.A
 • Mgr. Jechová  6.B
 • Ing.Bc. Maierová  7.-9.ročník

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Mgr. Michal Junek

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Mgr. Michal Junek

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Mgr. Jana Kollmannová

Kroužek je určen pro žáky 7.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.A Mgr. ProchováÚT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.B Mgr. PaskerováÚT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.A Mgr. Kuncová ÚT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.B Mgr. Razáková ČT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.A Mgr. Fojtíková ČT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.B Mgr. HellingerováÚT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.A Mgr. Jánošíková ČT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.B Mgr. Skuthanová ÚT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.A Mgr. Helclová ČT 12.40 -13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.B Mgr. Trubačová ST 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka Mgr. Losová 6.A ČT od 7.00
Cvičení z českého jazyka Mgr. Losová 8.A Po od 7.00
Cvičení z českého jazyka Mgr. Losová 9.A Pá od 7.00
Cvičení z českého jazyka Mgr. Vránová 6.B + 7.ročník ČT od 7.00
Cvičení z matematiky Mgr. Kohler 6.A Po od 7.00
Cvičení z matematiky Mgr. Jechová 6.B Út od 7.00
Cvičení z matematiky Ing.Bc. Maierová 7.ročník ÚT od 7.00
Cvičení z matematiky Ing.Bc. Maierová 8.A Pá od 7.00
Cvičení z matematiky Ing.Bc. Maierová 9.A Po od 7.00
Cvičení z německého jazyka 7.-9.r. Mgr. Kollmannová ČT od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 1.st. p. Junek ČT od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 1.st. Mgr. Svobodová ČT od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 2.st. Mgr. Svobodová 6.ročník Pá od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 2.st. Mgr. Junek 7.- 9.ročník ÚT od 7.00

Odkazy na zajímavé stránky

M, Čj, Př, AJ, Inf

procvičování I. stupeň

Anglický jazyk

domácí úkoly

Český jazyk

procvičování pravopisu

Český jazyk

procvičování

Matematika 2.stupeň

procvičování

Matemetika I.stupeň

procvičování

On line cvičení M a Čj

pro I. a II. stupeň

Matematika

on-line testy II.stupeň

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Návrhy výletů a přihláška ke stažení - podzim 2018 ZDE ►

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Monika Kuncová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Pondělí 14.00 - 14.45

Mgr. Jana Trubačová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Badatelský klub

Středa 14.00 - 15.30

Mgr. Jana Libovická

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Středa  13.30 - 14.30

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Středa 13.00 - 14.30

Mgr. Věra Paskerová

Středa 13.00 - 14.30

Mgr. Petra Vránová

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Divadelní kroužek

Pondělí 13.00 - 13.45

Mgr. Petra Vránová

Divadelní kroužek Lidičky má také na škole své místo. Pravidelně svými představeními doprovází  besídky a zápisy do 1.tříd. Díky dotacím města máme krásné kostýmy, která naše vystoupení  oživují. Kroužek je určen pro děti od 3.ročníku, které baví hrát a tančit.

Kroužek mediální výchovy

Středa 13.00-14.00

Čtvrtek 13.00-14.00

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

Kroužek mediální výchovy učí děti práci s notebookem, fotoaparátem, kamerou a učí je používat různé programy pro zpracování zvuku a videa. Díky sponzorským darům máme k dispozici veškeré vybavení i profesionální kameru. Je určen pro žáky  4.-6.ročníku.

Pěvecký kroužek

Vedoucí Mgr. Monika Kuncová

Pěvecký kroužek Hvězdičky má na naší škole také dlouholetou tradici.  Je určen dětem od 1.-9.třídy a schází se většinou 1x týdně po vyučování. Nabízí dětem, které baví zpěv, možnost vystupovat v rámci pěveckého sboru, který se účastní různých vystoupení  zejména v období adventu, velikonoc a dalších svátků.

Design a konstruování

Pondělí 13.30 - 14.15

Ing.Bc. Eva Maierová

Dovedné ruce

Mgr. Monika Kuncová

Kroužek je určen všem, které baví šití, pletení, háčkování a pečení. Probíhá 1x týdně po vyučování.

Klub zábavné logiky a matematiky

Čtvrtek 13.00 - 14.30

Mgr. Martina Fryčová

Středa 15.00 - 16.30

Nikola Dragounová DiS.

Stanovy žákovského parlamentu

Stanovy žákovského parlamentu při ZŠ Bílina, Lidická 31/18
ze dne 15. 9. 2006

Prohlášení:

My, žáci ZŠ Bílina, Lidická 31/18(zvolení zástupci tříd), vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětliví toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tyto stanovy:

Základní ustanovení:

 1. Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
 2.  Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.
 3. Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.
 4. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský parlament je složen ze zvolených zástupců , kteří zastupují jednotlivé třídní kolektivy.
 5. Třídní kolektiv si zvolí v řádných volbách svého zástupce, který pak třídu zastupuje v žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského parlamentu. Zástupce třídy je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třídní kolektiv takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí třídního kolektivu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsoby volby rozhodují žáci třídy). Vedle zvoleného zástupce – mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastní jednání žákovského  parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v žákovském  parlamentu rovněž hlasovací právo.
 6. Žákovský  parlament je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 3. do 9. roč.Třídní kolektivy speciálních tříd si volí vzhledem k malému počtu žáků ve třídách svého ročníkového zástupce.
  Schází se přibližně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích.

V Bílině,  dne 15. 9. 2005

 Ke stažení ► ZDE
 

Úspěch žáků ZŠ Lidická v soutěži Rozpočti si to

27.6.2019 proběhla v Praze v prostorách Náprstkova muzea finálová kola všech kategorií soutěže Rozpočti si to. V…

Celý článek

Školní akademie 2019

V úterý 25.6.2019 proběhla v tělocvičně a prostorách Městského divadla školní akademie žáků ZŠ Lidická. V 1.5…

Celý článek

Po stopách minulosti, aneb archeologie v praxi

Zajímavou akci,  která proběhla ve dvou červnových pátcích,   připravilo pro žáky svých základních škol město Bílina ve…

Celý článek

Noc ve školní družině

V pátek 14.6.2019 se děti z 2. a 3.oddělení rozhodly společně s vychovatelkami školní družiny přespat ve…

Celý článek