Pro žáky

Přehled vyučovacích hodin 2018/2019

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina10.00-10.45
4.hodina10.55-11.40
5.hodina11.50-12.35
6.hodina12.40-13.25
odpolední výuka
7.hodina13.20-14.05
8.hodina14.10-14.55

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

 • Mgr. Martina Losová  pro žáky 8.-9.ročníku
 • Mgr. Markéta Šnejdrová
 • Mgr. Vránová

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

 • Mgr. Eva Maierová – pro žáky 6.-7.ročníku
 • Mgr. Marie Sechovcová  - pro žáky 8.-9.ročníku

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

 • Michal Junek

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

 • Bc. Radka Krzáková

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

 • Mgr. Jana Kollmannová

Kroužek je určen pro žáky 7.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.A Mgr. Kuncová Po 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.B Mgr. RazákováČT 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.A Mgr. FojtíkováST 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.B Mgr. HellingerováÚT 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.A Mgr. JánošíkováČT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.B Mgr. SkuthanováST 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.A Mgr. HelclováČT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.B Mgr. TrubačováÚT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.A Mgr. ProchováČT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.B Mgr. TlustáÚT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka 6.ročník Mgr. ŠnejdrováPo 7.00-7.45
Cvičení z českého jazyka 7. B + 8.A Mgr. VránováPO 7.00-7.45
Cvičení z českého jazyka 8.A + 7.A Mgr. LosováPO 7.00-7.45
Cvičení z českého jazyka 9.A Mgr. LosováÚT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 6.ročník Ing.Bc. MaierováÚT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 7.A,B Ing.Bc. MaierováČT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 8.A Mgr.Bc.Marie SechovcováÚT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 9.A Mgr.Bc.Marie SechovcováPO 7.00-7.45
Cvičení z německého jazyka 7.-9.r. Mgr. KollmannováČT 7.00-7.45
Cvičení z anglického jazyka 6.-9.r. Bc. KrzákováPÁ 7.00-7.45
Dyslektická náprava Mgr. RazákováÚT 7.00-7.45
Doučování z matematiky v 6.ročníku Mgr. Veronika Horová
Doučování z matematiky v 7.-8.ročníku Ing. Bc. Eva Maierová
Doučování z matematiky v 9.ročníku Mgr.Bc. Marie SechovcováPO 7.00-7.45

Odkazy na zajímavé stránky

M, Čj, Př, AJ, Inf

procvičování I. stupeň

Anglický jazyk

domácí úkoly

Český jazyk

procvičování pravopisu

Český jazyk

procvičování

Matematika 2.stupeň

procvičování

Matemetika I.stupeň

procvičování

On line cvičení M a Čj

pro I. a II. stupeň

Matematika

on-line testy II.stupeň

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Návrhy výletů a přihláška jaro 2018 ke stažení ZDE

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Monika Kuncová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Středa   13.30-14.30

Mgr. Renata Prochová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen především dětem 3.-5.ročníku.

Míčové hry

Pondělí  13.30-14.30

Mgr. Jana Trubačová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen především dětem 3.-5.ročníku.

Keramický kroužek

Čtvrtek  14.00-15.00

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Úterý     13.30-14.30

Mgr. Věra Tlustá

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek deskových her

Úterý     12.40-13.25

Mgr. Martina Fryčová

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji matematických dovedností – práce s čísly, prostorová představivost, pozornost a soustředění a logického uvažování.  Je určen  pro žáky  od 3.ročníku.

Divadelní kroužek

Čtvrtek  12.40-13.25

Mgr. Marie Sechovcová

Divadelní kroužek Lidičky má také na škole své místo. Pravidelně svými představeními doprovází  besídky a zápisy do 1.tříd. Díky dotacím města máme krásné kostýmy, která naše vystoupení  oživují. Kroužek je určen pro děti od 3.ročníku, které baví hrát a tančit.

Kroužek mediální výchovy

pondělí 13.30-14.30

středa (4.B) 13.30-14.30

Mgr. Marie Sechovcová

Kroužek mediální výchovy učí děti práci s notebookem, fotoaparátem, kamerou a učí je používat různé programy pro zpracování zvuku a videa. Díky sponzorským darům máme k dispozici veškeré vybavení i profesionální kameru. Je určen pro žáky  4.-6.ročníku.

Pěvecký kroužek

Vedoucí Mgr. Monika Kuncová

Pěvecký kroužek Hvězdičky má na naší škole také dlouholetou tradici.  Je určen dětem od 1.-9.třídy a schází se většinou 1x týdně po vyučování. Nabízí dětem, které baví zpěv, možnost vystupovat v rámci pěveckého sboru, který se účastní různých vystoupení  zejména v období adventu, velikonoc a dalších svátků.

Výtvarný kroužek

Mgr. Simona Sluková

Kroužek se věnuje různým výtvarným technikám a navštěvují ho děti 1.-9.ročníku. Práce dětí se účastní různých soutěží a výstav.

Dovedné ruce

Mgr. Monika Kuncová

Kroužek je určen všem, které baví šití, pletení, háčkování a pečení. Probíhá 1x týdně po vyučování.

Stanovy žákovského parlamentu

Stanovy žákovského parlamentu při ZŠ Bílina, Lidická 31/18
ze dne 15. 9. 2006

Prohlášení:

My, žáci ZŠ Bílina, Lidická 31/18(zvolení zástupci tříd), vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětliví toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tyto stanovy:

Základní ustanovení:

 1. Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
 2.  Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.
 3. Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.
 4. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský parlament je složen ze zvolených zástupců , kteří zastupují jednotlivé třídní kolektivy.
 5. Třídní kolektiv si zvolí v řádných volbách svého zástupce, který pak třídu zastupuje v žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského parlamentu. Zástupce třídy je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třídní kolektiv takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí třídního kolektivu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsoby volby rozhodují žáci třídy). Vedle zvoleného zástupce – mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastní jednání žákovského  parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v žákovském  parlamentu rovněž hlasovací právo.
 6. Žákovský  parlament je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 3. do 9. roč.Třídní kolektivy speciálních tříd si volí vzhledem k malému počtu žáků ve třídách svého ročníkového zástupce.
  Schází se přibližně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích.

V Bílině,  dne 15. 9. 2005

 Ke stažení ► ZDE
 

Školní parlament 2016/2017

3.A | Strnadová Nela, Kadeřábková Kateřina

3.B | Hromádková Veronika, Slezáková Sára

4.A | Juhasová Anna Mária, Farkaš Viktor

4.B | Ziegelheim Jiří, Hrabáková Adéla

5.A | Bečková Barbora, Budajová Eliška

5.B | Fojtík Michal, Novotná Annemarie

6.A | Karchňák Dušan, Svobodová Vanda

6.B | Tokárová Karolína, Čičák Denis

7.A | Hoangová Sára, Řezáčová Adéla

7.B | Girga Erik, Libovický Tomáš

8.A | Měšťáková Zuzana, Weissová Vendula

9.A | Štorkánová N., Nevelosová B.

Naše škola slaví 95 let od založení

ZŠ Lidická slaví své devadesáté páté narozeniny  V letošním školním roce  si připomínáme již  95.výročí založení 1.české školy…

Celý článek

Itálie 2018

Vážení rodiče a milé děti,   pobyt v Riccione, Casa Al Mare je za námi. Jsem ráda,…

Celý článek

ZŠ Lidická se opět probojovala do celostátního finále soutěže Rozpočti si to

Naše škola se letos opětovně  zapojila do obou kategorií soutěže Rozpočti si to.- pro 1. a 2.st.,…

Celý článek

Den Země

V pátek 20.4. 2018 proběhl na naší škole Den Země. Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly,…

Celý článek