Pro žáky

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina9.55-10.40
4.hodina10.45-11.30
5.hodina11.40-12.25
6.hodina12.30-13.15
odpolední výuka
7.hodina13.15-14.00
8.hodina14.05-14.50

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

  • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 8.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Rozpis přestávek

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-9.55
3. přestávka10.40-10.45
4. přestávka11.30-11.40
5. přestávka12.25-12.30
odpolední výuka
7. přestávka14.00-14.05

Přehled doučování

Odkazy na zajímavé stránky

M, Čj, Př, AJ, Inf

procvičování I. stupeň

Anglický jazyk

domácí úkoly

Český jazyk

procvičování pravopisu

Český jazyk

procvičování

Matematika 2.stupeň

procvičování

Matemetika I.stupeň

procvičování

On line cvičení M a Čj

pro I. a II. stupeň

Matematika

on-line testy II.stupeň

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Úterý 14.00 - 15.00
Mgr. Petra Skuthanová

Čtvrtek 12.25 - 13.10
Mgr. Jana Trubačová

Fotbalový kroužek
Úterý od 12.25
Mgr. Michal Junek

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Badatelský přírodovědný kroužek

Úterý 13.30 - 15.00

Mgr. Jana Libovická

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Čtvrtek 14.00 - 15.00

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Úterý od 11.35
Mgr. Hellingerová pro 1.roč.

Pondělí od 12.25
Mgr. Jánošíková 3.A

Středa od 12.25
Mgr. Trubačová 3.B

Čtvrtek od 14.00
Mgr. Paskerová 4.roč.

Úterý od 13.30
Mgr. Vránová pro 9.roč.

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek robotiky

Čtvrtek od 12.20
Mgr. Razáková 2.roč.

Úterý od 12.20
Ing. Kabourková 3.roč.

Čtvrtek od 13.30
Mgr. Jůdová 5.-7.roč.

Na kroužku se naučíme základy programování, práci s ozoboty, blueboty, Scooti go! a další.

Kroužek youtuberů

Čtvrtek od 12.25
p.Šroubek pro 4.-5.ročník

Zaměřeno na mediální výchovu, natáčení videí, fotografování, vytváření filmů a animací

Klub zábavné logiky a matematiky

Úterý od 11.35
Mgr. Fojtíková 1.ročník

Středa od 12.40 -14.10
Mgr. Jůdová 5.-7.ročník

Středa od 13.30 - 15.00
Mgr. Libovická 2.st.

Čtvrtek 13.30-15.00
Mgr. Libovická  2.st.

Čtvrtek 13.30 - 15.00
Ing. Maierová 9.roč.

 

Ruční práce (1.stupeň)

Pondělí 12.25 - 13.10
Vilma Píchová

V rámci kroužku se učíme plést, háčkovat, vyšívat.

Výtvarný kroužek

Pátek od 12.25 - 13.25 6.ročník
p.Valášková 

Malba, kresba, různé techniky a náměty.

Badatelský klub historický

Úterý od 14.00 -15.30
Mgr. Zimmermannová

Historická bádání a exkurze.

Kroužky angličtiny

Angličtina pro 2.ročník
středa 11.35-12.20
Mgr. Skuthanová

Angličtina pro 1.ročník
čtvrtek 11.35-12.20
Mgr., Bc. Svobodová

Angličtina  pro 1.ročník
čtvrtek 11.35-12.20
Kateřina Baranová

Stanovy žákovského parlamentu

Stanovy žákovského parlamentu při ZŠ Bílina, Lidická 31/18
ze dne 15. 9. 2006

Prohlášení:

My, žáci ZŠ Bílina, Lidická 31/18(zvolení zástupci tříd), vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětliví toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tyto stanovy:

Základní ustanovení:

  1. Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
  2.  Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.
  3. Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.
  4. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský parlament je složen ze zvolených zástupců , kteří zastupují jednotlivé třídní kolektivy.
  5. Třídní kolektiv si zvolí v řádných volbách svého zástupce, který pak třídu zastupuje v žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského parlamentu. Zástupce třídy je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třídní kolektiv takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí třídního kolektivu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsoby volby rozhodují žáci třídy). Vedle zvoleného zástupce – mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastní jednání žákovského  parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v žákovském  parlamentu rovněž hlasovací právo.
  6. Žákovský  parlament je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 3. do 9. roč.Třídní kolektivy speciálních tříd si volí vzhledem k malému počtu žáků ve třídách svého ročníkového zástupce.
    Schází se přibližně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích.

V Bílině,  dne 15. 9. 2005

 Ke stažení ► ZDE
 
HÝBEME SE HEZKY ČESKY   Vážení rodiče, milí žáci   díky Vašim online hlasům jsme postoupili v…
Celý článek
1.září jsme přivítali  za účasti paní starostky Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové naše prvňáčky. Přejeme všem dětem, aby…
Celý článek
V  úterý 28.6.2022 proběhlo v obřadní síni MěÚ Bílina slavnostní předání pamětních listů  žákům 9.ročníku ZŠ Lidická,…
Celý článek
V pátek 17.6. 2022 se naše škola připojila k charitativní akci Run and Help, která probíhá v…
Celý článek