Den ochrany člověka za mimořádných situací na naší škole

Akce s názvem Den ochrany člověka za mimořádných událostí má již nezastupitelné místo v naší škole, což dokazuje její každoroční konání. Letos se uskutečnila 21. června 2024 ve škole, v prostoru parku před školou a v přilehlém okolí. Počasí bylo velice příznivé pro realizaci této akce.

Cílem Dne ochrany člověka za mimořádných událostí je praktické naplňování teoretických znalostí, které žáci získávají v průběhu roku v různých předmětech. V rámci této akce si všichni vyzkoušeli poskytování první pomoci, jako je resuscitace, přenos zraněných a obvazovací techniky při konkrétních druzích poranění. Dále se žáci věnovali tématům mimořádných situací, například typům výstražných signálů civilní obrany, postupu při evakuaci osob, využívání prostředků improvizované ochrany, obsahu evakuačního zavazadla a ochranným prostředkům pro bezpečnost žáků při aktivitách. V tělocvičně překonávali překážky i se zátěží.

Žáci se také seznamovali s prací složek integrovaného záchranného systému jak teoreticky, tak prakticky, pod vedením profesionálů. Své znalosti si ověřovali v rámci týmové soutěže, kdy procházeli jednotlivá stanoviště, odpovídali na otázky a plnili praktické úkoly, za které získávali body. Žáci byli do týmů rozlosováni a v každém týmu byli náhodně děti od 3. do 8. ročníku. Vedoucími týmů byli vždy žáci 9. ročníku, někteří z nich také pomáhali se zajištěním jednotlivých stanovišť a byli na některých místech figuranty nebo lektory.

Tento rok se akce zúčastnilo 21 týmů po 12 žácích. Akce se vždy účastní i třídy 1. a 2. ročníku, které se zapojují do praktických úkolů ze zdravovědy, Městské Policie a Hasičského záchranného sboru. Tito žáci procházejí jednotlivá stanoviště s třídní učitelkou.

Akce je mezi žáky natolik zažitá, že si každý rok můžeme ověřit nejen jejich teoretické a praktické znalosti, ale také schopnost týmové spolupráce a odpovědnosti starších žáků za své družstvo – mladší žáky. Starší žáci učí mladší žáky tomu, co se naučili v předchozích letech.

V letošním roce se nám podařilo využít ke spolupráci několik složek integrovaného záchranného systému. Velké poděkování patří Městské Policii Bílina, která poskytla prohlídku auta a vybavení, ukázku práce s radarem, soutěžní formou umožnila získat informace o popisu pachatele, tísňovém volání a paměťových hrách na postřeh. Dále děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Bílina, který umožnil žákům prohlídku auta, vybavení a využití jednotlivých prostředků v praxi, ukázku termokamery pro ohniska požáru.  Letos jsme také měli možnost prohlédnout si sanitku a získat přehled o jejím vybavení. Na stanovišti si žáci vyzkoušeli přenos raněných ve vakuové matraci, monitorování srdečního tepu, prohlédnutí defibrilátoru, ambuvaku a dalších přístrojů. Resuscitaci vedl záchranář Petr Valášek z Litvínova, kterému tímto velice děkujeme.

Ráda bych vyjádřila své poděkování  všem žákům, především z 9. ročníků, ale i pedagogům za jejich obětavost, vstřícnost a zajištění stanovišť.  Největší poděkování pak patří paní učitelce Mgr. Janě Libovické za organizaci a celkové zajištění akce.
Tento den byl pro nás nesmírně přínosný a obohatil nás všechny o nové zkušenosti a zážitky. Všem vítězným týmům a vedoucím gratulujeme.
Akce byla zajištěna z programu Na podporu rovných příležitostí.

 

  • Rubriky
  • Archivy