Připravujeme se pro život – projekt na podporu integrace romské komunity v roce 2007

Dotace byla určena na komplexní přípravu žáků a jejich rodičů k zodpovědnému přístupu k volbě povolání a poskytnout žákům možnost využívání interaktivní výuky v rámci všech předmětů a tím zlepšit jejich motivovanost a větší angažovanost ve vyučovacích hodinách

V rámci hodin praktických činností, občanské výchovy a informatiky byly žákům prezentovány výukové programy, videoukázky jednotlivých povolání a škol a také  webový portál www.infoabsolvent.cz ,  se kterým byli prostřednictvím dataprojektoru a notebooku seznámeni nejen žáci, ale také jejich rodiče na třídní schůzce pro žáky vycházejících tříd. Žáci i jejich rodiče byli také  seznámeni s internetovými odkazy, které se k problematice volby vztahují. Pro žáky i jejich rodiče bylo umožněno dle zájmu vyhledávat informace k volbě povolání v počítačových učebnách školy.

V rámci dotace na dopravu se podařilo zajistit pro žáky celkem osm výjezdů, které byly spojeny s návštěvami 13  SŠ a SOU Ústeckého regionu, návštěva přehlídky SŠ a SOU Šance 2008 a návštěvy IPS Úřadu práce v Teplicích.

Cílem projektu bylo nejen poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání, poskytnout žákům i rodičům praktické poznatky z exkurzí a přehlídek škol, ale zejména motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby povolání, naučit žáky i rodiče používat různé zdroje k vyhledávání informací, podání přihlášek a úspěšný nástup na střední školy a posílení pozitivního sociálního klimatu školy vzájemnou spoluprací mezi třídními učiteli, žáky, rodiči a  kariérovým poradcem.

Z poskytnuté dotace byly  zakoupeny 2  projektory BenQ a jeden notebook Acer,  z finanční spoluúčasti MěÚ Bílina pak druhý notebook Acer. Tato prezentační technika, která byla zabudována do 8.A a 9.A  umožnila a umožňuje žákům nejen 8. – 9. ročníků interaktivní  výuku všech předmětů a výuku zaměřenou k volbě povolání .

Tato technika umožnila i prezentaci některých SŠ a SOU přímo v našich učebnách např.: SPŠ Duchcov, Soukromé SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem, SOŠ stavební Teplice, SOŠ služeb Teplice.. Prostřednictvím této techniky byli mimo jiné žáci i rodiče seznámeni se základními zdroji, kde je možné získat cenné poznatky k volbě povolání a  internetovými  odkazy, na nichž je možné v rámci sebepoznání uskutečnit testy zájmové a profesní orientace.

V období listopad  až prosinec se uskutečnilo celkem 8  výjezdů v rámci, kterých jsme navštívili celkem 13 škol, přehlídku středních škol Šance 2008 a návštěvu IPS ÚP Teplice. Kromě toho jsme navštívili firmu 1.SD strojírenskou, která nabízí žákům z Bíliny možnost vyučit se ve strojírenských oborech a být po celou dobu studia finančně zajištěni a motivováni.

Výjezdy byly uskutečňovány v termínech, kdy měly vybrané školy své dny otevřených dveří. Konkrétní exkurze byly uskutečněny na základě přání žáků a jejich rodičů, tak aby odpovídaly jejich předběžnému zájmu a pokryly co největší počet zájemců o tento typ školy. V říjnu byli žáci i rodiče seznámeni s termíny jednotlivých výjezdů.

Závěr:

Celkově lze jednoznačně konstatovat přínos tohoto projektu pro všechny zúčastněné žáky i jejich rodiče. Pomocí exkurzí na vybraných školách se seznámili s možnostmi svého dalšího vzdělávání. U mnoha žáků projekt napomohl jejich výběru vhodné školy. I přes slabou účast rodičů na exkurzích byl tento projekt ze strany rodičů kladně přijat a podporován. Umožnil lepší komunikaci mezi rodiči a jejich dětmi, a také komunikaci třídní učitel, kariérový poradce a rodiče.

SOU-Chomutov

SOU Chomutov

SOU-Most

SOU Most

  • Rubriky
  • Archivy