Kategorie: Projekty z programů Ústeckého kraje

Jak překonat starosti

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 Dotace: 50 000 Kč Primární prevence   Dotace bude využita na zajištění programů primární prevence společnosti Hope4kids – Etické dílny. Jedná se o certifikované programy primární prevence, které chceme ve spolupráci s odborníky cíleně zaměřit na nežádoucí jevy u žáků 4.-9.ročníku. Konkrétně se bude jednat: 1) oblast zvládání emocí – předcházení konfliktů, pocitům úzkosti, agresivity a šikany (u...

Celý článek

Ve škole po škole 2022

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 dotace: 35 000 Kč spoluúčast: 15 000 Kč Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí. Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy.  Celkem bude pro žáky zavedeno 9 kroužků, které povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu ...

Celý článek

projekt: Ve škole po škole

Tento projekt je realizován v rámci programu Volný čas 2021 Ústeckého kraje. realizace: 1.9.2021 -22.12.2021 Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí. Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy. Kroužky povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu  vedoucích  těchto kroužků...

Celý článek

Ve škole se nebojíme

termín realizace: 1.6.2020 -31.12.2020 Projekt je realizován z programu  Ústeckého kraje: Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 Cílová skupina žáci 3.-9.ročníku Cíle projektu: Předcházení a zmírnění následků rizikového chování Podpora zdravého způsobu života Podpora utváření pozitivního sociálního klimatu tříd a školy Posílení vazeb žáků a třídních vyučujících Zlepšení spolupráce s rodiči v oblasti prevence nežádoucích jevů Realizováno ve spolupráci s MPeducation...

Celý článek

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“  ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč....

Celý článek

projekt Nestresuj se

Projekt je realizován z programu: PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE realizace:  1.6.2020 -31.12.2020 Projekt je zaměřen na prevenci zdravotně rizikového chování v oblasti zdravého stravování, v oblasti zvládání  stresu a duševního zdraví a sexuálního chování. Určeno pro žáky 4.-9.ročníku. Realizace proběhne ve spolupráci s MP Education Praha.

Celý článek

projekt Letokruhy

Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme přírodu? realizovaném v roce 2017 a Ptačí svět realizovaný v roce 2018. V tomto projektu se chceme zaměřit na oblast Ekosystém Les ­ seznámit žáky se stromy, jejich  rozdělením, jejich vývojem od semínka k dospělému stromu, zástupci v našem okolí, a jejich významem pro náš život. K tomu je potřebné...

Celý článek

projekt: Stop závislostem 2019

Realizace: 1.6.2019-31.12.2019 Ucelený program zaměřený na prevenci kouření, alkoholu a drog. Na besedy s odborníky  bude navazovat nebo jím předcházet výuka v hodinách přírodopisu, Člověk a jeho svět, český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví a výtvarná výchova   Realizace bloků programů červen 2019 Státní zdravotní ústav Ústí nad Labem Alkohol a kouření – mýty a pravdy   Realizace bloků programů lektory Etické...

Celý článek

projekt: Putování za zdravím

Realizace 1.5.2019-20.12.2019 Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem budou realizovány interaktivní programy Putování za zdravým jídlem ve 3.-9.ročníku, Putování za zdravým pohybem ve 2.-9.ročníku a Hravě o pohlavně přenosných chorobách v 8. a 9.ročníku. Celkem 26 programů. Realizaci těchto  programů budou předcházet nebo přímo navazovat výukové hodiny s vyučujícími  předmětů Člověk a jeho svět na 1.stupni, Výchova ke zdraví a Přírodopisu  na 2.stupni...

Celý článek

Prevence zdravotně rizikového chování 2018

Projekt bude realizován 1.6.2018 – 31.12.2018 z programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje   Popis realizace projektu/aktivity: Ve spolupráci s MPeducation Praha  budou realizovány programy:  Z housenky motýlem – 3.-5.ročník zaměřené na zdravou životosprávu, hygienu a postupúného dospívání Barbína je jen hračka – 4.ročník – poruchy příjmu potravy Na startu mužnosti – chlapci 6.-7.ročník vhodná životospráva, správné...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy