Kategorie: 2005-2009

Těšíme se do školy

Projekt programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina Projekt programu C – další projekty a aktivity v souladu s naplňováním Komunitního plánu města Bíliny – zachování, rozšíření a rozvoj služeb zajišťujících předškolní přípravu. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit přípravu dětí v přípravné třídě vhodnými kompenzačními pomůckami, které jsou zaměřeny na základní dovednosti a schopnosti v oblasti smyslového vnímání, pomůcky pro hudební činnosti, grafomotoriku, výtvarné...

Celý článek

Dejme prostor dětem

Projekt programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina Projekt spadá do oblasti programu B – prevence sociálně patologických jevů – podpora účelného využívání volného času. Cílem tohoto projektu je snížení počtu dětí trávících volný čas neúčelně, snížení sociálně patologických jevů u dětí a také minimalizace bezepečnostních rizik spojených s neúčelným využíváním volného času. Škola chce nabídnout všem žákům možnost smysluplného...

Celý článek

Připraveni pro život – projekt programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných žáků

Hlavním cílem projektu je zlepšit možnosti žáků na trhu práce. Dílčí cíle: –         zlepšit vzdělávací výsledků žáků pomocí pravidelné přípravy ve škole s vyučujícími –         poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání –         poskytnout žákům i jejich rodičům praktické poznatky z exkurzí do škol, firem a přehlídek škol –         motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby povolání jejich dětí –         naučit žáky...

Celý článek

Pochopením k toleranci a respektu

Projekt programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na ZŠ Lidická. V rámci programu  MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009 realizovala naše škola dlouhodobý projekt s názvem Pochopením k toleranci a respektu. Hlavním cílem projektu bylo seznámení žáků  s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjení  smyslu pro solidaritu, respekt  a toleranci a pochopení, že  všechny etnické skupiny a všechny...

Celý článek

Připravujeme se pro život – projekt na podporu integrace romské komunity v roce 2007

Dotace byla určena na komplexní přípravu žáků a jejich rodičů k zodpovědnému přístupu k volbě povolání a poskytnout žákům možnost využívání interaktivní výuky v rámci všech předmětů a tím zlepšit jejich motivovanost a větší angažovanost ve vyučovacích hodinách V rámci hodin praktických činností, občanské výchovy a informatiky byly žákům prezentovány výukové programy, videoukázky jednotlivých povolání a škol a také  webový portál www.infoabsolvent.cz ,  se kterým byli prostřednictvím dataprojektoru a notebooku...

Celý článek

Ekosystém Les – ekologický výjezd 2.stupně

V rámci environmentální výchovy žáci 2.stupně absolvovali ve dnech 26.11. – 30.11. třídenní výjezd do ekologického střediska Natura Rumburk. Projekt, jehož cílem bylo prohloubit znalosti žáků z ekologie, seznámit je s jejími základními oblastmi a zaměřit se na lesní ekosystém, byl hrazen z dotace EVVO MŠMT, kterou škola získala. Z celkové částky 100 000 Kč bylo žákům hrazeno ubytování, stravování a ekologický program. ...

Celý článek

Projekty E-twinning

Naše škola se zapojila do mezinárodních projektů v oblasti E-twinning. V současné době probíhá partnerský projekt mezi naší školou a školou na Slovensku, jíž se účastní žáci 5. ročníku a jejímž mottem je: Poznej svůj kraj.

Celý článek

Moje duha – moje škola

Projekt mediální výchovy na ZŠ Lidická V uplynulých dnech dokončili žáci 7. a 8. ročníku projekt „Moje duha – moje škola“, který byl zaměřen na mediální výchovu a  odstartoval dlouhodobý celoroční projekt nazvaný „Kronika školy“. Cílem je naučit žáky tvořit mediální sdělení, pracovat v realizačních týmech a naučit se pracovat s mediální technikou. Naše škola  je zapojena do projektu Promed = projektovým vyučováním k mediální výchově,...

Celý článek

Nebojíme se 6. třídy

V rámci preventivních programů vyhlášených Ústeckým krajem realizuje škola v období září – prosinec 2007 projekt nazvaný „Nebojíme se 6. třídy“. Projekt je zaměřen na vybudování pozitivního třídního klimatu v 6. ročníku. Pro tuto třídu se jedná o nový počátek – vstup do 2. stupně základního vzdělání, nový vzdělávací program = školní vzdělávací program. Projekt bude realizován ve třech liniích:...

Celý článek

Multimediální materiály pro výuku matematiky ve speciálních třídách pro žáky s mentálním postižením

Anotace projektu Projekt se bude zabývat tvorbou multimediálních materiálů v podobě CD-ROMu pro výuku matematiky a jejich využitím ve speciálních třídách v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále RVP ZV-LMP) s důrazem na získávání klíčových kompetencí. Projekt navazuje na úspěšný projekt „Fyzika zajímavě pro žáky se specifickými poruchami učení“, jehož poznatky využívá a dále ho rozvíjí...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy