Kategorie: Projekty

Den Země 2022

Dne 21.4.2022  proběhl pro žáky 1.-4.tříd  Den Země, který  zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A. Pro žáky   byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.A   zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své...

Celý článek

Naše škola získala grant o2 Chytrá škola

Naše škola využila  možnosti zúčastnit se grantové výzvy od Nadace O2  a získala finance na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti informačních technologií. Z celkem 252 přihlášených škol byla naše škola vybrána jako jedna z 67 podpořených a získala maximální podporu grantu 100 000 Kč. Velkým úspěchem školy je, že byla podpořena opětovně, protože jsme získali grant  již v roce 2020 (...

Celý článek

Doučování žáků škol

  Doučování žáků škol Od září do prosince roku 2021 probíhalo na naší škole doučování žáků a v některých třídách i socializační aktivity.  Cílem doučování bylo  pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem či riziky spojenými s distanční výukou v uplynulém školním roce.  Doučování probíhá  ve všech třídách 1. a 2.stupně v hlavních předmětech  pod vedením pedagogických pracovníků školy a je pro všechny žáky bezplatné. DOUČOVÁNÍ...

Celý článek

Projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se zapojila do projektu  DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI. Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3) Projekt bude realizován v období od 1.11 do 17.12.2021 pro žáky  2.st. ZŠ

Celý článek

projekt: Ve škole po škole

Tento projekt je realizován v rámci programu Volný čas 2021 Ústeckého kraje. realizace: 1.9.2021 -22.12.2021 Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí. Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy. Kroužky povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu  vedoucích  těchto kroužků...

Celý článek

Duhová škola v ekosystémech

číslo rozhodnutí: 1190600006 termín realizace: 1.10.2020 – 30.4.2022 výzva: 6/2019 NPŽP V rámci ozdravného pobytu žáci absolvují projekt Duhová škola v Ekosystémech. Cílem je absolvování 5 modulů, které jsou zaměřené na určitý ekosystém v ČR. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině dětí. Jedná se o propojení našeho motivačního názvu Duhová škola a širokého spektra několika druhů ekosystémů. Žáci se formou...

Celý článek

Ve škole se nebojíme

termín realizace: 1.6.2020 -31.12.2020 Projekt je realizován z programu  Ústeckého kraje: Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 Cílová skupina žáci 3.-9.ročníku Cíle projektu: Předcházení a zmírnění následků rizikového chování Podpora zdravého způsobu života Podpora utváření pozitivního sociálního klimatu tříd a školy Posílení vazeb žáků a třídních vyučujících Zlepšení spolupráce s rodiči v oblasti prevence nežádoucích jevů Realizováno ve spolupráci s MPeducation...

Celý článek

Duhová škola 2020 -2022

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017259 datum realizace: 1.9.2020-31.8.2022 celková dotace: 736 728 Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti: 1.) Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ: Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 2.) Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ: Klub pro žáky ZŠ Projektový den ve výuce Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVVV na základě dotazníkového šetření , s lokální...

Celý článek

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“  ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč....

Celý článek

projekt Nestresuj se

Projekt je realizován z programu: PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE realizace:  1.6.2020 -31.12.2020 Projekt je zaměřen na prevenci zdravotně rizikového chování v oblasti zdravého stravování, v oblasti zvládání  stresu a duševního zdraví a sexuálního chování. Určeno pro žáky 4.-9.ročníku. Realizace proběhne ve spolupráci s MP Education Praha.

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy