Připraveni pro život – projekt programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných žáků

Hlavním cílem projektu je zlepšit možnosti žáků na trhu práce.

Dílčí cíle:

–         zlepšit vzdělávací výsledků žáků pomocí pravidelné přípravy ve škole s vyučujícími

–         poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání

–         poskytnout žákům i jejich rodičům praktické poznatky z exkurzí do škol, firem a přehlídek škol

–         motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby povolání jejich dětí

–         naučit žáky i jejich rodiče používat různé zdroje k vyhledávání informací – zejména v oblasti internetu

–         pomoc žákům i rodičům s výběrem vhodné školy a s tím související pomoc s podáním přihlášek

–         úspěšný nástup na střední školy ze strany všech zapojených žáků

–         posílení pozitivního sociálního klimatu školy vzájemnou spoluprací mezi třídními učiteli, žáky, rodiči a kariérovým poradcem

–         osobnostní a sociální výchova žáků

Projekt se zaměřuje na 2 oblasti :

1.  zlepšení výsledků žáků

2.  volba povolání

Ad 1.) Zlepšení výsledků žáků: Cílová skupina žáci 6.- 9. ročníku

Pro žáky budou  ve spolupráci s vyučujícími matematiky a českého jazyka zřízeny  zájmové kroužky: Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka, kde se žáci zaměří na hlavní nedostatky v těchto stěžejních předmětech. Cvičení budou probíhat v obou předmětech  vždy 1x týdně v každém ročníku. Pro cvičení z českého jazyka budou ze spoluúčasti školy (předpokládaný příspěvek MěÚ Bílina)  zakoupeny cvičebnice z nakladatelství Nová škola, vždy v počtu 10 ks pro daný ročník.

Kromě pravidelných cvičení budou mít žáci možnost navštěvovat internetovou přípravu na počítačích školy pod dohledem pedagogického pracovníka. V rámci těchto hodin budou využívat zakoupených licencí v programu Škola za školou, který umožňuje cílenou přípravu ve všech předmětech daného ročníku. Jedná se převážně o interaktivní formy procvičování, které jsou pro žáky přitažlivé. Tyto licence budou  zakoupeny z dotace MŠMT a budou je žáci využívat až do koce školního roku! Žáci dále budou moci využívat na těchto hodinách i všechny výukové programy, které vyučující běžně v hodinách používají.

Na začátku září a v prosinci proběhnou ověřovací testy znalostí a celkový rozbor výsledků žáků.

Ad 2.) Volba povolání

cílová skupina žáci 7. – 9. ročníku s předností pro vycházející žáky v jednotlivých ročnících

V této oblasti jsme se rozhodli pro využití ověřených metod a prostředků. Pro žáky budou zakoupeny pracovní listy Volba povolání, které budou využívat k výuce na hodinách občanské výchovy a praktických činností. V rámci těchto hodin žáci navštíví Informačně poradenské středisko Úřadu práce v Teplicích, aby získali povědomí o funkci tohoto střediska a možnostech, které jim nabízí. Z prostředků spoluúčasti bude zakoupeny licence programu test Volba povolání, který měla škola možnost využít v loňském školním roce a který žákům nabídl jiný pohled na sebe sama a jejich další vzdělávací  možnosti. Přínosné bylo, že s tímto programem mohli pracovat i rodiče, učitelé a kamarádi žáků a tím zpřesnit pohled na daného žáka.

Pro žáky v jednotlivých ročnících budou zajištěny exkurze do škol Ústeckého kraje, které jsou nejvíce našimi žáky vyhledávány. Pro exkurze budou vybírány Dny otevřených dveří na těchto školách a budou se jich moci zúčastnit i rodiče žáků. Pro žáky i zákonné zástupce je důležité vědět, že mnohé obory mají přímou návaznost na firmy, které jsou schopny pro žáky zajistit letní brigády, ale zejména zajistit práci po dokončení studia. Toto se nám osvědčilo v minulém školním roce, kdy žáci na základě exkurzí do strojírenských firem, zvýšili svůj zájem o tyto opomíjené, ale velmi na trhu žádané obory. Z toho důvodu budou pro žáky i rodiče zajištěny exkurze do firem a nebo zprostředkování jednání se zástupci těchto firem. Samozřejmostí je také návštěva přehlídky středních škol teplického regionu Šance 2010.

Exkurze do škol, firem a na přehlídku budou zajištěny jednak z dotace MŠMT a částečně ze spolupodílu školy.

  • Rubriky
  • Archivy