Těšíme se do školy

Projekt programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina

Projekt programu C – další projekty a aktivity v souladu s naplňováním Komunitního plánu města Bíliny – zachování, rozšíření a rozvoj služeb zajišťujících předškolní přípravu.

Cílem tohoto projektu je zkvalitnit přípravu dětí v přípravné třídě vhodnými kompenzačními pomůckami, které jsou zaměřeny na základní dovednosti a schopnosti v oblasti smyslového vnímání, pomůcky pro hudební činnosti, grafomotoriku, výtvarné a pohybové činnosti.
Pomůcky budou využívány cíleně v rámci výuky jednotlivých tématických bloků dle RVP pro předškolní vzdělávání. Cílem je zkvalitnit přípravu dětí a hravou formou je vybavit potřebnými dovednostmi a schopnostmi pro úspěšný vstup do školy, protože od něj se odvíjí další úspěšnost dětí v průběhu povinné školní docházky. Děti, které nenavštěvovaly předškolní přípravu mají velké problémy s nástupem do školy a úspěšnosti v ní. Pomůcky, které budou zakoupeny, budou využívány v odpoledních hodinách při činnosti školní družiny.

  • Rubriky
  • Archivy