Připravujeme se pro život 2010

Projekt z programu MŠMT na podporu integrace romské komunity

Hlavním cílem je zlepšit možnosti žáků na trhu práce.

Dílčí cíle:

–         zlepšit vzdělávací výsledků žáků pomocí pravidelné přípravy ve škole s vyučujícími

–         poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání

–         poskytnout žákům i jejich rodičům praktické poznatky z exkurzí do škol, firem a přehlídek škol

–         motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby povolání jejich dětí

–         naučit žáky i jejich rodiče používat různé zdroje k vyhledávání informací – zejména v oblasti internetu

–         pomoc žákům i rodičům s výběrem vhodné školy a s tím související pomoc s podáním přihlášek

–         úspěšný nástup na střední školy ze strany všech zapojených žáků

–         posílení pozitivního sociálního klimatu školy vzájemnou spoluprací mezi třídními učiteli, žáky, rodiči a kariérovým poradcem

–         osobnostní a sociální výchova žáků

Projekt se zaměřuje na 2 oblasti :

1.  zlepšení výsledků žáků

2.  volba povolání

Ad 1.) Zlepšení výsledků žáků: Cílová skupina žáci 6.- 9. ročníku

Pro žáky budou  ve spolupráci s vyučujícími matematiky,  českého jazyka a angličtiny  zřízeny  zájmové kroužky: Cvičení z matematiky ,  Cvičení z českého jazyka a Cvičení z anglického jazyka, kde se žáci formou doučování  zaměří na hlavní nedostatky v těchto stěžejních předmětech. Cvičení budou probíhat   vždy 1x týdně v každém ročníku. Výjimkou budou Cvičení z anglického jazyka, které se zaměřují na základy a jsou určeny žákům 6.-9.ročníku.  Pro cvičení z českého jazyka  a matematiky budou ze spoluúčasti školy (předpokládaný příspěvek MěÚ Bílina)  zakoupeny cvičebnice z nakladatelství Nová škola. Kromě pravidelných cvičení budou mít žáci možnost pokračovat v internetové  přípravě na počítačích školy pod dohledem pedagogického pracovníka. V rámci těchto hodin budou využívat zakoupených licencí v programu Škola za školou, který umožňuje cílenou přípravu ve všech předmětech daného ročníku. Práci s tímto portálem si žáci oblíbili již při realizaci loňského projektu a byl velmi efektivní. Využívali jsme jej jednak při běžné výuce, ale děti na něm pracovali v odpoledních a časných ranních hodinách.  Jedná se převážně o interaktivní formy procvičování, které jsou pro žáky přitažlivé. Tyto licence budou  zakoupeny z dotace MŠMT a budou je žáci využívat až do konce školního roku! Pro zefektivnění práce s tímto portálem bude z projektu zaplaceno  7 licencí pro učitele. Ty jim umožní připravit pro žáky ve svých předmětech specifické, individuální úkoly nebo testy.

Žáci dále budou moci využívat na těchto hodinách i všechny výukové programy, které vyučující běžně v hodinách používají.

Ad 2.) Volba povolání

cílová skupina žáci 6. – 9. ročníku s předností pro vycházející žáky v jednotlivých ročnících

V této oblasti jsme se rozhodli pro využití ověřených metod a prostředků. Žáci budou pracovat s  pracovní listy Volba povolání, které budou využívat k výuce na hodinách občanské výchovy a praktických činností. Budeme využívat portálu Proskoly, který umožňuje testování schopností i zájmů dětí v oblasti volby povolání, jak ze strany samotných žáků, tak také rodiči, kamarády i vyučujícími V rámci těchto hodin žáci navštíví Informačně poradenské středisko Úřadu práce v Teplicích, aby získali povědomí o funkci tohoto střediska a možnostech, které jim nabízí.

Pro žáky v jednotlivých ročnících budou zajištěny exkurze do škol Ústeckého kraje, které jsou nejvíce našimi žáky vyhledávány. Pro exkurze budou vybírány Dny otevřených dveří na těchto školách a budou se jich moci zúčastnit i rodiče žáků. Pro žáky i zákonné zástupce je důležité vědět, že mnohé obory mají přímou návaznost na firmy, které jsou schopny pro žáky zajistit letní brigády, ale zejména zajistit práci po dokončení studia. Toto se nám osvědčilo v minulém školním roce, kdy žáci na základě exkurzí do strojírenských firem, zvýšili svůj zájem o tyto opomíjené, ale velmi na trhu žádané obory. Z toho důvodu budou pro žáky i rodiče zajištěny exkurze do firem a nebo zprostředkování jednání se zástupci těchto firem.

Exkurze do škol, firem a na přehlídku budou zajištěny jednak z dotace MŠMT a jednak ze spolupodílu  školy.

  • Rubriky
  • Archivy