Ve škole po škole

Projekt z Programu na podporu integrace romské komunity.

Hlavním cílem je vytvořit pro děti aktivní a smysluplné formy trávení volného času.

Dílčí cíle:

–         Naučit děti smysluplně využívat volný čas

–         Prevence sociálně patologických jevů

–         Vytváření pozitivního školního klimatu

–         motivace a aktivní zapojení rodičů do volnočasových nabídek

–         poznávání kraje v němž žijeme, poznávání České republiky

–         budování občanské sounáležitosti, pěstování pocitu hrdosti a vlastenectví

–         environmentální výchova – ochrana životního prostředí

–         mediální výchova

–         osobnostní a sociální výchova žáků

Nabídnout dětem možnost aktivní formy trávení volného času. V sobotu podnikat  výlety na zajímavé  kulturní nebo technické  památky. Získat o nich  co nejvíce informací, naučit se orientovat v plánu, v jízdním řádu i chování v kulturních a společenských zařízeních. Pořídit v průběhu exkurze fotodokumentaci, případně videomateriál. V průběhu dalších dnů na kroužku mediální výchovy, formou práce s fotografií, audionahrávkami a videonahrávkami vytvářet audiovizuální materiál. Děti tak získají nejen vlastivědný přehled o kraji v němž žijeme, o zajímavých místech České republiky, ale také budou zlepšovat své dovednosti v oblasti informačních dovedností – v tzv. počítačové gramotnosti, budou  rozvíjet své kompetence komunikativní, společenské a personální, pracovní, občanské i k řešení problémů.

Kroužků se účastní děti z různých tříd. Je zde rozvíjena multikulturní výchova i výchova demokratického občana. Děti učíme ochraně životního prostředí i kulturních památek a vedeme  je k prevenci nežádoucích jevů.

  • Rubriky
  • Archivy