Připraveni pro život 2012

Projekt z programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných žáků 2012

Hlavním cílem – zlepšit postavení žáků na trhu práce

Dílčí cíle:

–         zlepšit vzdělávací výsledků žáků pomocí pravidelné přípravy ve škole s vyučujícími

–         poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání

–         poskytnout žákům i jejich rodičům praktické poznatky z exkurzí do škol, firem a přehlídek škol

–         motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby povolání jejich dětí

–         naučit žáky i jejich rodiče používat různé zdroje k vyhledávání informací – zejména v oblasti internetu

–         pomoc žákům i rodičům s výběrem vhodné školy a s tím související pomoc s podáním přihlášek

–         úspěšný nástup na střední školy ze strany všech zapojených žáků

–         posílení pozitivního sociálního klimatu školy vzájemnou spoluprací mezi třídními učiteli, žáky, rodiči a kariérovým poradcem

–         osobnostní a sociální výchova žáků

Projekt se zaměřuje na 2 oblasti :

1.  zlepšení výsledků žáků

2.  volba povolání

Ad 1.) Zlepšení výsledků žáků: Cílová skupina žáci 1.- 9. ročníku

Pro žáky budou  ve spolupráci s vyučujícími matematiky a českého jazyka zřízeny  zájmové kroužky: Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka, kde se žáci zaměří na hlavní nedostatky v těchto stěžejních předmětech. Cvičení budou probíhat v obou předmětech  vždy 1x týdně v každém ročníku.

Kromě pravidelných cvičení budou mít žáci možnost navštěvovat internetovou přípravu na počítačích školy pod dohledem pedagogického pracovníka. V rámci těchto hodin budou využívat zakoupených licencí v programu Škola za školou a Pohádková škola , které  umožňují cílenou přípravu ve všech předmětech daného ročníku. Jedná se převážně o interaktivní formy procvičování, které jsou pro žáky přitažlivé. Tyto licence budou  zakoupeny z dotace MŠMT a ze spoluúčasti školy  a budou je žáci využívat až do koce školního roku! Žáci dále budou moci využívat na těchto hodinách i všechny výukové programy, které vyučující běžně v hodinách používají.

Ad 2.) Volba povolání

cílová skupina žáci 7. – 9. ročníku s předností pro vycházející žáky v jednotlivých ročnících

Pro žáky v jednotlivých ročnících budou zajištěny exkurze do škol Ústeckého kraje, které jsou nejvíce našimi žáky vyhledávány. Pro exkurze budou vybírány Dny otevřených dveří na těchto školách a budou se jich moci zúčastnit i rodiče žáků. Pro žáky i zákonné zástupce je důležité vědět, že mnohé obory mají přímou návaznost na firmy, které jsou schopny pro žáky zajistit letní brigády, ale zejména zajistit práci po dokončení studia. Toto se nám osvědčilo v minulém školním roce, kdy žáci na základě exkurzí do strojírenských firem, zvýšili svůj zájem o tyto opomíjené, ale velmi na trhu žádané obory. Z toho důvodu budou pro žáky i rodiče zajištěny exkurze do firem a nebo zprostředkování jednání se zástupci těchto firem. Samozřejmostí je také návštěva přehlídky středních škol teplického regionu Šance 2013.

Exkurze do škol, firem a na přehlídku budou zajištěny jednak z dotace MŠMT a částečně ze spolupodílu školy.

  • Rubriky
  • Archivy