Projekt Operační program životní prostředí

 

projekt: Mladý přírodovědec v lese

Realizace :   plánováno    5.4. – 15.4. 2016

Počet zapojených žáků: 200

Zapojené ročníky: 1.-9.třída – celkem 12 tříd

Počet dnů výjezdu: 10 dnů = 10 nocí

Rozsah programu:

8 hodin ekologické výchovy denně :

2 hodiny dopoledne teoretické poznatky v učebně

2 hodiny dopoledne praktický výklad v lese

4 hodiny odpoledne – plnění zábavných vědomostních aktivit v lese

 

1. Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je  posilování pozitivního vztahu dětí k přírodě, k zájmu o její poznávání a ochranu formou propojování teoretických znalostí a praktického poznávání a pozorování v terénu.

Veškeré poznatky děti budou získávat formou nenásilných zábavně vědomostních aktivit.

Dílčí cíle:

–          Environmentální výchova žáků – naplňování průřezového tématu v rámci ŠVP

–          pobyt ve zdravém prostředí

–          propojení a integrace poznatků předmětů  člověk a jeho svět, český jazyk, výtvarná výchova, informatika, přírodopis,zeměpis, praktické činnosti

–          využití poznatků ze všech vyučovacích předmětů

–          skupinová práce v rámci třídních kolektivů

–          mediální výchova

–          součást prevence patologických jevů – vzájemné poznání, spolupráce, respekt a tolerance, vytváření pozitivního třídního  klimatu

–          zapojení žáků do života školy, spolupráce žáků s učiteli na prezentaci výsledků školy

–          osobnostní a sociální výchova žáků

–           poznávání krajiny Ústeckého a Plzeňského kraje

–          Výchova demokratického občana

Projekt se zaměřuje na 2 oblasti :

1.  ozdravný výjezd žáků

2.  realizace dlouhodobého projektu EVVO

Ad 1.) Žáci budou mít možnost v době ,  kdy jsou v Bílině ještě časté inverze,  vyjet do ekologicky čistého prostředí na 10 nocí

Ad 2.) Realizace projektu EVVO

V rámci ozdravného výjezdu žáci absolvují projekt Mladý přírodovědec v lese. Cílem je absolvování 10 modulů, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní oblast spojenou s ekosystémem LES. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině žáků. Níže uvedené moduly jsou příkladem pro realizaci na I.st.
Botanik – popis stromu, rostliny, určování stromů podle obrázku, …..

Zoolog – obrázky zvířat v lese, potrava,……..ptáci, savci,……

Stopař – druhy stop – obrázky, přiřazování ke zvířatům,….

Houbař – druhy hub , určování skupin – jedlé, nejedlé, stavba houby – obrázek, popis

Vypravěč, malíř  – 1. -2. Třída – obrázek postřehu z lesa, zvíře, strom,.

3– 5. Třída – sestavení příběhu

Ekolog – třídění odpadů – papír, pet lahve,

Chovatel – chov zvířat, záchranné stanice

Sběratel přírodnin-  sebrat v lese   přírodnin a vytvořit koláž – list, klacek, mech,

Ochranář přírody – jak se máme chovat v lese, ke zvířatům, co dělat když…

Všechny tyto moduly mají výstupy do předmětů Člověk a jeho svět, český jazyk, Praktické činnosti, výtvarná výchova,tělesná výchova,  ale také matematika a v menší míře informatika.

Na II.stupni se budou realizovat obdobné moduly s různorodými úkoly.Zde je přesah získaných poznatků nejen do přírodopisu, ale také do fyziky a chemie, zeměpisu, českého jazyka, praktických činností, občanské výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy.

Cílem je rozvoj nejen přírodovědných poznatků, ale také rozvoj slovní zásoby, propojování poznatků z různých předmětů, schopnost spolupráce mezi žáky.

  • Rubriky
  • Archivy