Projekt EU OP Zaměstnanost

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost že a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnávání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecního rozpočtu. Projekt byl zahájen 1.7.2016 a bude trvat do 30.6.2018.

Na ZŠ Lidická jsou v rámci projektu otevřeny 2 dětské kluby, které umožňují péči o děti, které se již kapacitně nevešly do školní družiny a hlavně jsou otevřeny pro potřeby zaměstnaných rodičů až do 18.OO. Oba kluby navštěvuje celkově 30 dětí, což je maximální povolený počet. Pečovatelé a asistenti, kteří jsou  v klubech zaměstnáni, zaplňují  volný čas dětí zábavnými hrami, výtvarnou činností a pohybovými aktivitami nebo pobytem venku. Dále je pro děti připravený animační  program, který bude probíhat 1x v měsíci.

  

  • Rubriky
  • Archivy