Cestou kolem světa

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě  a multikulturní výchova žáků.  Žáci se naučí poznávat rozmanitost přírody , co mají národy společné a v čem se naopak liší a  ochrana rostlinných a zvířecích druh.  K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s ekocentrem Zooparku  v Chomutově žáci absolvují zážitkové hodiny zaměřené na danou problematiku.

Projekt z programu:  Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok  2016

Projekt byl realizován  v období září – říjen  2016.

V rámci projektu byl naplněn  hlavní cíl projektu, kterým byla výchova dětí k odpovědnému vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany formou prohlubování a rozšiřování poznatků.

Ve spolupráci s Ekocentrem Zoopark Chomutov  proběhly ve všech třídách v měsíci září a říjnu zážitkové programy v prostředí  ZOOparku Chomutov.

25.10. pak proběhl závěrečný projektový den s názvem  Cestou kolem světa.

V měsících září – říjen  byly  účelně do  vyučovacích hodin předmětů – člověk a jeho svět, přírodopis, chemie, český jazyk, matematika, praktické činnosti a výtvarná výchova zařazována problematika ochrany přírody a multikulturní výchovy.

Kvantitativním výstupem projektu je:

1.)    počet zúčastněných žáků – všichni žáci 1.-9.ročníku – celkem 330 žáků (přímí beneficianti projektu) + 17 učitelů (nepřímí beneficianti projektu)

2.)   Počet absolvovaných hodin ekologické výchovy k dané tématice – celkem  23 hodin zajištěných Zoopark Chomutov a ekocentrem Viana  + 5 hodin projektové výuky ZŠ Lidická

Kvalitativním výstupem je  závěrečné šetření u žáků  formou ústního dotazování a rozhovorů. Ve všech třídách došlo k výraznému posunu. Žáci i jejich rodiče  se aktivně zapojují do sběru druhotných surovin – zejména papíru, plastových víček, bateriíí, toneru a drobných elektrospotřebičů.

Přínosem projektu z hlediska žáků jsou získané poznatky, propojení teoretických a praktických poznatků v kombinaci s praktickým pozorováním a experimentováním v terénu. Zejména v tomto směru velmi pozitivně zapůsobila účast v ekoprogramech ZOOparku Chomutov.

Z hlediska školy spatřujeme přínos právě v oblasti sběru druhotných surovin, který se v době realizace výrazně zvýšil a také samozřejmě v provázanosti praktických poznatků s tím, co  je učitelé na svých hodinách teoreticky učí.

Z hlediska kraje pak projekt napomohl výchově proekologicky smýšlejícího obyvatele Ústeckého kraje.

Projekt jednoznačně naplnil své poslání. Podařilo se  všechny aktivity a hlavně cíle projektu naplnit. Žáci i učitelé hodnotí projekt pozitivně a stejně tak i jejich rodiče. Rádi bychom  na něj v budoucnu navázali.

  • Rubriky
  • Archivy