Přehled přijatých žáků do 1.tříd ZŠ Bílina, Lidická

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  od školního roku 2017/2018  u dětí s těmito evidenčními čísly:

220/ZSL/2017 230/ZSL/2017 240/ZSL/2017 250/ZSL/2017
221/ZSL/2017 231/ZSL/2017 241/ZSL/2017 251/ZSL/2017
222/ZSL/2017 232/ZSL/2017 242/ZSL/2017 252/ZSL/2017
223/ZSL/2017 233/ZSL/2017 243/ZSL/2017 253/ZSL/2017
214/ZSL/2017 224/ZSL/2017 234/ZSL/2017 244/ZSL/2017 254/ZSL/2017
215/ZSL/2017 225/ZSL/2017 235/ZSL/2017 245/ZSL/2017 255/ZSL/2017
216/ZSL/2017 226/ZSL/2017 236/ZSL/2017 246/ZSL/2017 256/ZSL/2017
217/ZSL/2017 227/ZSL/2017 237/ZSL/2017 247/ZSL/2017 257/ZSL/2017
218/ZSL/2017 228/ZSL/2017 238/ZSL/2017 248/ZSL/2017 258/ZSL/2017
219/ZSL/2017 229/ZSL/2017 239/ZSL/2017 249/ZSL/2017

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí a to prostřednictvím ředitelky ZŠ Bílina, Lidická 31/18 ke krajskému úřadu Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Ivana Svobodová, ředitelka školy

  • Rubriky
  • Archivy