Stop kouření a závislostem

Tento projekt se snaží uceleně pracovat s informacemi ve spolupráci s odborníky. Nabídnout žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů. Pracovat na změně  jejich postojů k závislosti a k užívání legálních drog, zejména ke kouření, které se často stává spouštěčem dalších závislostí.

Realizace: září – prosinec 2017

Již v  minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se  společností Jules and Jim a Českou koalicí proti tabáku. Jules and Jim cílí na osobnostní výchovu žáků včetně práce s třídní dynamikou a Česká koalice má skvěle fungující programy Nekuřátka, Típni to!! Ve vzájemné spolupráci poskytují ucelený program primární prevence.  Na odborně vedené tématické bloky bude navazovat (nebo jim předcházet) výuka v rámci přírodopisu, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, tělesné výchovy a českého jazyka. Žáci 6.-9. ročníku se tak cíleně  a dlouhodobě budou věnovat se svými učiteli i odborníky prevenci nežádoucího jednání.

  • Rubriky
  • Archivy