Duhová škola v lese

Duhová škola v lese

číslo rozhodnutí: 00991862

 

Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí

Realizace: 1.10.2018–30.4. 2019 (-12.10.2019)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

http://www.sfzp.cz          http://www.mzp.cz

 

Cíle projektu:

V rámci ozdravného výjezdu žáci absolvují projekt Duhová škola v les, který je zaměřen na praktickou biologii a ekologii.. Cílem je absolvování  5 hlavních  modulů, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní oblast spojenou s ekosystémem LES. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině žáků.  Jedná se o propojení našeho motivačního názvu Duhová škola a širokého spektra systémů, které  tvoří ekosystém Les. Žáci se tak formou pozorování, bádání seznámí se začleněním Lesa do systému přírody a jeho důležitou funkcí pro náš život, seznámí se s půdou , vodou,  rostlinami ,  stromy a živočichy lesa. Velká pozornost bude v rámci programu věnována problematice ochrany ovzduší.   Střídat se bude výuka skupinová, problémová a projektová. Hlavním cílem projektu je  posilování pozitivního vztahu dětí k přírodě, k zájmu o její poznávání a ochranu formou propojování teoretických znalostí a praktického poznávání a pozorování v terénu. Jeho těžištěm je terénní práce, praktické pozorování, výzkumná (badatelská) metoda a projektová výuka. Žáci sbírají data týkající se ekosystému Les, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět. Řeší ohrožení těchto systémů a navrhují možnosti jejich ochrany.

 

 

 

Vyhodnocení akce:

1.část ozdravného pobytu proběhla dle plánu od 15.10.-20.10.2018 v ŠVP Sklárna, Nový Dvůr Žihle. Tohoto pobytu se zúčastnilo 79 dětí 5.-8.ročníku. Pobyt proběhl bez problémů, ekologický program byl splněn.

2.část  ozdravného pobytu měla původně proběhnout v době od 8.4.-13.4.2019 rovněž v objektu ŠVP Sklárna Žihle. Bohužel týden před výjezdem nám bylo novým majitelem objektu sděleno, že není schopen náš výjezd organizačně zajistit. Vzhledem ke krátké době a celkovému počtu vyjíždějících žáků (celkem 61) , se nám nepodařilo v krátké době najít adekvátní náhradu. Proto byla 2.část realizována až v říjnu 2019. Díky výhodné nabídce na dopravu žáků se mohl pro žáky 2.-3.ročníku zorganizovat výjezd  pro nás do zcela neznámého prostředí okresu Trutnov – konkrétně Pension Radvanice, v obci Radvanice. Žáci i učitelé byli okolní krajinou zcela okouzleni a moc se jim tam líbilo, V tomto směru ozdravný pobyt nenaplnil jen ekologický výukový program, pobyt v ekologicky čistém prostředí, ale také poznání nových míst v České republice.

S autobusovou dopravou nebyly žádné problémy, naopak poskytovatel dopravy do Radvanic nám neúčtoval plnou cenu za dopravu, protože jako majitel autobusu jeden za autobusů  poblíž našeho objektu zaparkoval. Byli jsme spokojeni i s původním vedením objektu ŠVP Sklárna Žihle, bohužel počátkem roku 2019 došlo ke změně a i přes ujištění, že plánovaných výjezdů se to nijak nedotkne, k tomu bohužel došlo. Vedení Pensionu Radvanice nám tyto nepříjemnosti plně vynahradilo. O děti bylo velmi dobře postaráno z hlediska ubytování i stravy.

Žáci se prostřednictvím badatelství seznámili s ekosystémem  LES a dalšími okolními ekosystémy, některými typickými organismy, vztahy mezi nimi a vlivem člověka na fungování těchto ekosystémů. V souladu s časovým harmonogramem žáci absolvovali 2 ozdravné pobyty každý v délce 5 nocí. Každý žák absolvoval 38 hodin EVP, které byly rozčleněny do 5 modulů – Půda, Voda, Vzduch, Les a Živá příroda. V každém modulu pak byly připraveny jednotlivé programy přizpůsobené věkové kategorii dětí. Používanými metodami byly – brainstorming, výklad, beseda, problémová výuka v terénu, bádání, projektová výuka, skupinová práce v terénu.

Ekologický výukový program byl naplněn. Celkově se obou výjezdů zúčastnilo 137 dětí z původně plánovaných 140 a celkem 7 pedagogů. Díky tomuto projektu kromě kvalifikovaného školního koordinátora EVVO prošlo školením o přípravě a realizaci ozdravných pobytů dalších 8 pedagogů naší školy z nichž 6 (+ školní koordinátor EVVO) ozdravné pobyty a ekologický výukový program zajišťovali.

Byl naplněn environmentální program v délce 38 hodin na žáka.

Hlavním cílem projektu bylo posilování pozitivního vztahu k přírodě, k zájmu o její poznávání a ochranu formou propojování teoretických znalostí a praktického poznávání a pozorování v terénu. Tohoto cíle bylo dosaženo.

Projekt byl pro děti jednoznačně přínosem. Je to vidět na jejich celkové chován vůči životnímu prostředí, více třídí, více se zajímají o zeleň v okolí, přichází s náměty jak jej zlepšit.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

  • Rubriky
  • Archivy