Duhová škola v lese

Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí

Realizace: 1.10.2018–30.4. 2019

V rámci ozdravného výjezdu žáci absolvují projekt Duhová škola v les, který je zaměřen na praktickou biologii a ekologii.. Cílem je absolvování  5 hlavních  modulů, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní oblast spojenou s ekosystémem LES. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině žáků.  Jedná se o propojení našeho motivačního názvu Duhová škola a širokého spektra systémů, které  tvoří ekosystém Les. Žáci se tak formou pozorování, bádání seznámí se začleněním Lesa do systému přírody a jeho důležitou funkcí pro náš život, seznámí se s půdou , vodou,  rostlinami ,  stromy a živočichy lesa. Velká pozornost bude v rámci programu věnována problematice ochrany ovzduší.   Střídat se bude výuka skupinová, problémová a projektová. Hlavním cílem projektu je  posilování pozitivního vztahu dětí k přírodě, k zájmu o její poznávání a ochranu formou propojování teoretických znalostí a praktického poznávání a pozorování v terénu. Jeho těžištěm je terénní práce, praktické pozorování, výzkumná (badatelská) metoda a projektová výuka. Žáci sbírají data týkající se ekosystému Les, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět. Řeší ohrožení těchto systémů a navrhují možnosti jejich ochrany.