Polytechnické vzdělávání v ZŠ Lidická

Naše škola realizuje od 1.září 2018 projekt EU OPVVV „Duhová škola 2018-2020“,  v němž se kromě podpory čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti, cíleně zaměřujeme na oblast polytechnické výchovy, která v sobě zahrnuje přírodní vědy –  přírodopis, fyziku, chemii, matematiku, ale také oblast technického vzdělávání, které  je realizováno zejména v předmětu Praktické činnosti.  Z předchozích projektů máme velmi dobře vybavenou dílnu pro práci s technickými materiály, věnujeme se pěstitelství a nově modulům  Konstrukce a design, v němž žáci pracují s elektronickými a elektrotechnickými stavebnicemi, ozoboty, 3D tiskem a základy programování a Digitální technologie, v němž se propojuje oblast informatiky, mediální výchovy a technického vzdělávání. Na tyto předměty navazují i zájmové kroužky Mediální výchova, Konstrukce a design, Badatelský klub a již tradiční kroužky zábavné logiky a deskových her nebo Dovedné ruce.

V oblasti robotiky jsme navázali spolupráci jednak s  UJEP Ústí nad Labem, díky níž budou   pro žáky 4.-6.ročníku  připravené ukázkové hodiny robotiky  ve škole a pro starší pak hodiny přímo v prostorách univerzity a dále pak spolupráce se Střední školou AGC v Teplicích,  se kterou zrealizujeme společné exkurze do firem a zajímavých  muzeí a  pro žáky 8.ročníku bude probíhat v prostorách střední školy kroužek robotiky. Jsme zapojeni  do projektu Implementace Krajského akčního plánu pro Ústecký kraj, jehož cílem  je podpora škol, prohloubení partnerství škol a firem, podpora gramotností i společné zdělávání. Pedagogové naší školy  jsou v rámci tohoto projektu  lídry v oblastech matematická gramotnost, fyzika, čtenářská gramotnost, biologie a inkluze. Díky tomuto zapojení vyjeli žáci 8. a 9.ročníku v rámci hodin přírodopisu, fyziky a chemie do IQ Landie v Liberci a v březnu je čekají zajímavé hodiny matematiky.

Pokud  bude schválen projekt města Modernizace odborných učeben v ZŠ Lidická, vzniknou pro naplňování polytechnického vzdělávání  moderní environmentální učebna a učebna  fyziky   s odpovídajícím technickým zázemím.

Věnujeme se samozřejmě i dalším oblastem. Čtenářský klub se kromě běžné odpolední činnosti schází nově  i na ranním čtení, probíhají aktivity v rámci soutěže Hejtmanův pohár,   na jaře budou  opět realizovány    intenzivní jazykové kurzy  angličtiny s rodilým mluvčím, účastníme se   soutěže  Rozpočti si to a  jsme zaregistrováni v celosvětovém  týdnu finančního vzdělávání GMW.  V dubnu dokončíme  projekt Duhová škola v lese s environmentálním zaměřením, který je z velké části dotován ze Státního fondu životního prostředí. Již nyní máme schválené nebo připravujeme další zajímavé aktivity a projekty.

Cílem veškerého našeho snažení je  komplexní rozvoj dovedností žáků ve všech klíčových oblastech tak,  aby byli všichni  co nejlépe připraveni pro svůj další osobní a profesní život.

  • Rubriky
  • Archivy