Získali jsme titul Férová škola

Naše škola se zapojila do projektu Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem Škola pro všechny. V rámci tříletého období zapojené školy napříč Českou republikou  pracovaly na svých strategických plánech a zaměřovaly se na rozvoj inkluzivního vzdělávání. Součástí projektu bylo i úsilí o udělení Certifikátu Férová škola. Nárok na získání měly školy pouze v případě, že musely splňovat standardy v různých tematických oblastech rovných příležitostí. Na školách bylo provedeno šetření kolektivem konzultantů, zástupců Ligy lidských práv, kteří měli na starosti vyhodnocování školní kultury a postojů, podmínky školy materiální, organizační a personální, sledovala se i praktická část výuky – didaktika, individualizace a hodnocení žáků, vztahy, komunikace a spolupráce s ostatními subjekty ve městě. Důležité pro úspěšné závěry bylo i klima školy a přehlednost a srozumitelnost webových stránek. V závěrech evaluačního šetření měla naše škola potvrzenu  vysokou úroveň v oblasti rovných příležitostí a inkluze a ukázala se jako silná v mnoha ohledech – pozitivní školní klima, velmi vysoká úroveň komunikace uvnitř pedagogického sboru, ve vztazích učitelé – žáci, vytváření prostředí, které umožňuje rozvoj každého žáka, za plnohodnotné zapojení všech žáků do školního a mimoškolního života, projektová činnost školy, velmi dobrý vztah se zřizovatelem a další. Byla doporučena k síťování a navázání spolupráce s dalšími školami, které jsou v oblasti inkluze na počátku.
Společně s dalšími 13 školami, z nichž 4 byly z ústeckého kraje, se nám podařilo vybojovat a získat certifikát Férová škola pro období let 2019 – 2022.
Ocenění jsme slavnostně převzali 2.10.2019 na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně při příležitosti oslav Mezinárodního dne učitelů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za skvělou práci, kterou odvádějí.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

  • Rubriky
  • Archivy