Stanovisko vedení školy k epidemiologické situaci v České republice (nákaza koronavirem)

Informace zveřejněné dne 7.3.2020

Vedení školy neustále sleduje epidemiologickou situaci v ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Na základě momentální situace žádáme rodiče o následující:

Apelujeme na všechny rodiče, kteří se vrátili se svými dětmi kdykoli v předchozím týdnu z Itálie a jiných oblastí postižených koronavirem, aby děti neposílali  následujících 14 dní do školy, k celé situaci přistupovali zodpovědně, řešili ji  s ohledem na své okolí a minimalizovali kontakt s ostatními lidmi a po svém návratu postupovali v souladu s pokyny kompetentních orgánů ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřujícího lékaře.

Informujte o karanténě třídního vyučujícího prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo telefonicky do sekretariátu školy, vyučující vám budou následně prostřednictvím elektronické žákovské knížky posílat úkoly pro děti.

Doporučujeme všem rodičům, jejichž děti jeví známky jakéhokoliv respiračního onemocnění, aby je také neposílali do školy a raději je nechali doma pořádně vyležet. I toto prosím oznamte neprodleně třídním vyučujícím.

 

Přijatá opatření ze strany školy:

Žáci budou ihned v pondělí ráno poučeni o zvýšených hygienických podmínkách a zásadách pro omezení šíření koronavirové infekce. Projdou si techniku správného mytí rukou, u mladších dětí se bude technika cvičit opakovaně. Děti budou neustále upozorňovány vyučujícími na dodržování hygieny. Ve všech třídách a na toaletách budou umístěny letáčky, jak si ruce mýt.

Žáci budou poučeni, aby nepoškozovali a tím i neznehodnocovali antibakteriální mýdla a jednorázové ubrousky, která budou  ve větším množství ve třídách a na toaletách.

Rodiče mohou vybavit své děti vlastními dezinfekčními gely.

Prosíme, aby děti byly vybaveny jednorázovými papírovými kapesníky.

Ve škole bude zintenzivněn úklid dezinfekčními prostředky.

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a situaci neprodleně řešit a takto k tomu budeme přistupovat, proto v případě, že se dítě již ráno necítí dobře, neposílejte jej do školy.

Prosíme o zodpovědný přístup všech rodičů, žáků i zaměstnanců školy  v této mimořádné situaci.

Děkujeme za pochopení.

Níže znovu uvádíme přehled důležitých informací:

doporučení KHS

mimoradne-opp-karantenni-opatreni-pro-obcany-cr-po-navratu-z-italske-republiky

postup-pri-myti-rukou

základní zásady

důležité telefonní kontakty:
infolinky Státního zdravotnického ústavu: 724 810 106, 725 191 367; linka Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem: 477 755 110

 

 

 

Informace ze 6.3.2020

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví pro rodiče a děti vracející se z Itálie ze dne 6.3.2020:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Nechte dle doporučení hygieniků (a nyní již i z nařízení ministerstva zdravotnictví), prosím, po návratu své dítě 14 dní v domácí karanténě!!

Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také zdraví všech zaměstnanců školy a zdraví ostatních žáků.

Děkujeme za pochopení.

 

Dříve zveřejněná informace:

Základní škola nemá pravomoc nařizovat komukoli karanténu ani nemá pravomoc zjišťovat, kde se pohybují její zaměstnanci, žáci a jejich rodiny. V případě nařízení karantény příslušným orgánem státní správy nebo o nutnosti karantény na základě rozhodnutí zákonného zástupce,  škola absenci žáka omluví.

Vedení školy si dovoluje apelovat na ty rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili, vracejí se nebo se budou vracet z rizikových regionů či jiných míst, kde se nákaza koronavirem již vyskytuje, aby k této situaci přistupovali zodpovědně, řešili ji i s ohledem na své okolí a minimalizovali kontakt s ostatními lidmi a po svém návratu postupovali v souladu s pokyny kompetentních orgánů ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékaře.

Nechte dle doporučení hygieniků, prosím, po návratu své dítě 14 dní v domácí karanténě.

Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také zdraví všech zaměstnanců školy a zdraví ostatních žáků.

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotnického ústavu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské hygienické stanice; informace poskytují také infolinky Státního zdravotnického ústavu: 724 810 106, 725 191 367; linka Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem: 477 755 110.

O dalších krocích ze strany školy budete neprodleně informováni prostřednictvím našich webových stránek a elektronické žákovské knížky.

 

Děkujeme za pochopení

základní zásady

Jak si správně mýt ruce

  • Rubriky
  • Archivy