Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“  ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Podpora komunikačních dovedností

Základní škola Lidická, Bílina je od září 2020 zapojena do projektu: „ Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“  ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji – Podpora komunikačních dovedností“ je zlepšení kvality vzdělávání ve školách, které vzdělávají vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, a to v návaznosti na Školskou Inkluzivní koncepci Ústeckého kraje a Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji.

Projekt směřuje k žákům, kteří navštěvují 1. stupeň ZŠ a mají narušenou komunikační schopnost (různé poruchy řeči a komunikace – může se jednat o narušení zvukové stránky řeči, ale i o obtíže v obsahové či gramatické stránce nebo v rovině sociálního uplatnění komunikační schopnosti). Proto se projekt zaměřuje na zvyšování jejich komunikativních kompetencí a motivace ke vzdělávání.