Zvyšování jazykového vzdělávání v Duhové škole

číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077896

termín realizace: 1.6.2020 – 31.10.2021

celkový grant: 32.602,00 EUR

Cílem projektu je zvyšování jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy, podpora rozvíjení a zdokonalování metodologických kompetencí pedagogických pracovníků a rozšíření povědomí o různých kulturách v Evropě.

V rámci projektu se uskuteční celkem 12 mobilit – v Irsku a na Maltě. Bude se jednat o týdenní až dvoutýdenní  intenzivní jazykové kurzy zaměřené na rozvoj jazykových dovedností pro učitele 1. a 2.st., kteří budou využívat metodu CLIL ve svých vyučovacích hodinách, pro zlepšení jazykové vybavenosti vedení školy a pro osvěžení komunikativních dovedností vyučujících cizích jazyků.
Všechny zahraniční mobility přispějí k poznání kulturního a sociálního prostředí dané země a tím rozšíří interkulturní kompetence pedagogů.
Všechny získané poznatky budou přeneseny na žáky a přispějí ke zkvalitnění jejich jazykového vzdělávání a interkulturních kompetencí.

 

 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077896

Projekt byl realizován v období od 1.12. 2020 do 30.11.2022. K prodloužení realizace projektu došlo na základě nepříznivé  epidemiologické situace v Evropě, která způsobila přerušení letů a činnosti škol a jazykových kurzů ve všech zemích. Projekt navazoval na předchozí z roku 2019, který byl nakonec celý zrealizován v roce 2021 a proto jsme mohli začít s realizací  tohoto projektu až v roce 2022.

I přes tuto skutečnost se podařilo projekt nejen v plné výši zrealizovat, ale uskutečnit i mobilitu navíc. Celkem bylo realizováno 13 *  mobilit pro učitele  v anglickém jazyce proti původně plánovaným 12. (byla naplánována ještě 14.mobilita rovněž již navíc, ale bohužel díky onemocnění  účastnice COVIDem těsně před odletem se neuskutečnila, díky pojištění byly finanční prostředky vráceny)

Učitelé se účastnili jazykových kurzů na Maltě a v Irsku.

Všechny cíle projektu byly naplněny. V rámci mobilit si učitelé rozvíjeli svou jazykovou kompetenci, rozvíjeli a zdokonalovali své metodologické kompetence zejména v oblasti využívání metody CLIL a rozšířili své povědomí o různých kulturách nejen v Evropě, protože v rámci svých kurzů měli možnost komunikovat s lidmi z celého světa.

Díky absolvovaným kurzům se ve vyučovacích hodinách  některých předmětů 1.st. a 2.st. pokračuje ve využívání  metody CLIL ve výuce. Podpořili jsme také  pedagogy, kteří plánují rozšíření své pedagogické odbornosti o výuku anglického jazyka.  Vedení školy si účastí na mobilitě zlepšilo jazykové dovednosti potřebné pro realizaci mezinárodních projektů a spolupráci.

Projekt považujeme pro školu za jednoznačně přínosný, protože zvyšováním  jazykových dovedností pedagogů dochází nepřímo i ke zvyšování  jazykových dovedností žáků. Chceme v tomto i nadále pokračovat díky získané akreditaci Erasmus+.

Zprávy  účastníků o realizaci mobilit: Mobilita Malta ESE St.Julian   Mobilita Malta IELS Sliema
Mobilita CES Dublin srpen 2022   Erasmus_Dublin CES květen 2022      Mobilita Emerald Cultural Institute Dublin               Mobilita CES Dublin  červenec 2022

Výstup projektu:   Využití metody CLIL přehled hodin CLIL

Zprávy o projektu v tisku :

  • Rubriky
  • Archivy